Wat als de kassa van uw werknemer niet klopt?

  • Geplaatst op: 2018-11-23 14:38:05

  • Auteur: Lynn Kemp

Wat als de kassa van uw werknemer niet klopt? 

De algemene aansprakelijkheidsregel houdt in dat een persoon die een fout maakt en die daardoor aan een ander schade toebrengt, verplicht is om deze schade te vergoeden. 

Artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet beperkt deze aansprakelijkheid voor uw werknemer. Uw werk- nemer kan op basis van dit artikel enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij u of een derde berokkent in geval van bedrog, zware fout of voor her- haaldelijke lichte fouten begaan bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. 

Indien de kassa niet klopt door een fout van uw werkne- mer, zal u doorgaans zelf het verlies moeten dragen op basis van de bovenstaande regel. Wanneer de fout ech- ter wekelijks voorvalt, is er sprake van een herhaaldelijke lichte fout en u kan in dat geval de schade verhalen op uw werknemer. Krachtens de loonbeschermingswet mogen de vergoedingen en schadeloosstellingen die verschuldigd zijn op basis van artikel 18 van de WAO van het loon afgehouden worden, maar de inhouding is beperkt tot maximaal één vijfde van het brutoloon van de werknemer. 

Indien u kan aantonen dat uw werknemer bedrog heeft gepleegd (bijv. diefstal), kan u de werknemer eventueel ook ontslaan om dringende reden. Indien u zich op der- gelijke feiten wenst te beroepen voor het ontslag, zal u de nodige bewijzen moeten hebben omtrent het bedrog; een louter vermoeden of mondelinge beweringen vol- staan niet. Bovendien zal u binnen de drie werkdagen nadat u kennis nam van de dringende reden voor ont- slag ook effectief tot het ontslag moeten overgaan. 


Megane Marneffe – Juridisch Adviseur

NSZ - Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen